Có không giữ, mất đừng tìm
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.